dự án đã thực hiện

THÁP VIỄN THÔNG

TRẠM PHÁT SÓNG VIỄN THÔNG

NHÀ TRẠM BTS VIỄN THÔNG

THIẾT BỊ NHÀ TRẠM VIỄN THÔNG

NHÀ TRẠM VIỄN THÔNG

NHÀ TRẠM BTS SHELTER

TRẠM BTS/ BTS CONTAINER

CUNG CẤP SHELTER